Regulamin serwisu aukcje.artkomiks.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji internetowej, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Galerii ArtKomiks.pl Sp. z o.o. celem ich sprzedaży bądź należące do Galerii.

 

2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć:

Galeria – ArtKomiks.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 29, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Śródmieście – XII Wydział KRS.

Estymacje – orientacyjna wartość przedmiotu aukcji wyrażona za pomocą przedziału cen, podana na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji.

Przedmiot Aukcji – dzieło sztuki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych bądź/i należące do Galerii.

Cena Wywoławcza – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu. Niektóre aukcje są wolne od ceny wywoławczej.

Cena Rezerwowa a także Cena Minimalna – cena znana Galerii, która musi zostać osiągnięta by przedmiot aukcji został sprzedany.

Cena Zakupu – to cena całkowita do zapłaty, która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji.

Cena Uzyskana – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera.

Sprzedający – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta). Sprzedającym może być także Galeria.

Uczestnik – osoba zarejestrowana w serwisie aukcyjnym pod adresem aukcje.artkomiks.pl, biorąca udział w aukcji.

Nabywca – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży pozaukcyjnej.

Aukcjoner – osoba upoważniona przez Galerię do prowadzenia aukcji.

Umowa – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Galerią a Nabywcą z chwilą zakończenia aukcji, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty w wyznaczonym na przeprowadzenie aukcji czasie.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI

 1. Korzystanie z serwisu aukcyjnego znajdującego się pod adresem aukcje.artkomiks.pl oznacza, że Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem.
 2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Galerii, mogą zostać poproszone przez pracownika Galerii o weryfikację danych osobowych oraz ustalenie warunków ewentualnej płatności. W takim przypadku pracownik Galerii skontaktuje się z Uczestnikiem (e-mail, telefon) na dane kontaktowe podane podczas procesu rejestracji bądź zawierające się w ramach konta Użytkownika.
 4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Galerii.
 5. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Galerię, w szczególności te, które dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec Galerii lub osoby, wobec których złożono wiarygodne referencje.
 6. Galeria może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów, podania przez nią numeru karty kredytowej lub wpłacenia wadium.
 7. Wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez Uczestnika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zakończenia aukcji.
 8. Wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wynosi odpowiednio:
 9. 500 zł – jeśli wartość przewidywanych zakupów wynosi do 10 000 zł,
 10. 10% przewidywanych przez uczestnika wydatków – jeśli wartość planowanych zakupów przekracza kwotę 10 000 zł.
 11. W przypadku wygrania przez Uczestnika Aukcji i nieopłacenia wygranego Przedmiotu Aukcji, wartość wadium przepada na rzecz Galerii. Jednocześnie Galeria nie wyklucza podjęcia innych działań wobec Uczestnika w celu pokrycia pełnej kwoty należności.
 12. Galeria zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.

 

4. UDZIAŁ W AUKCJI INTERNETOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM

 1. Galeria w ramach swojej strony aukcje.artkomiks.pl udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z innymi zarejestrowanymi w serwisie Uczestnikami.
 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej aukcje.artkomiks.pl/rejestracja. W niektórych przypadkach dodatkowo konieczne może być zweryfikowanie swojej tożsamości oraz zdefiniowanie sposobu zapłaty za wygrane Przedmioty aukcji, jak i wpłacenie wymaganego wadium.
 3. Galeria dołoży wszelkich starań by aukcja internetowa przebiegała bez żadnych zakłóceń.
 4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik. Galeria nie ponosi też odpowiedzialności za inne, niezależne od Galerii przyczyny zakłócenia aukcji.
 5. Zabrania się podczas korzystania ze strony aukcyjnej wykorzystywania rozwiązań technicznych zakłócających przebieg aukcji, w tym korzystania z robotów internetowych uczestniczących w aukcji w sposób automatyczny.

 

5. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

 1. Uczestnik może zlecić Galerii licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zlecenia znajdujący się pod adresem aukcje.artkomiks.pl/zlecenie.pdf.
 2. Galeria licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, wskazanej przez Uczestnika podczas kontaktu z Galerią.
 3. Galeria dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie.
 4. Galeria nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.
 5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres artkomiks@gmail.com, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji.

 

6. ORGANIZACJA AUKCJI

 1. Galeria na stronie aukcje.artkomiks.pl opublikuje ogłoszenie informacyjne, w którym poda do wiadomości termin aukcji, czas jej trwania oraz katalog Przedmiotów Aukcji.
 2. Dodatkowo Galeria prześle na adresy e-mail zarejestrowanych Uczestników oraz osoby zapisane na newsletter na stronie aukcji ogłoszenie, o której mowa w ustęp 1.
 3. Galeria jest uprawniona do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny.

 

7. PRZEDMIOT AUKCJI

 1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu.
 2. Galeria może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.
 3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji.
 4. Przed aukcją Galeria publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Galeria zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.
 5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez ekspertów posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową.
 6. Przedmioty Aukcji są oceniane i wyceniane przez biegłego rzeczoznawcę ministerialnego.
 7. Galeria gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.

 

8. CENA

 1. Część z Przedmiotów Aukcyjnych posiada estymacje cenowe.
 2. Część z Przedmiotów Aukcyjnych posiada Cenę Rezerwową zwaną też Ceną Minimalną, znaną jedynie Galerii.
 3. W katalogu, jeśli określono, podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej oraz Ceny Minimalnej przed aukcją.
 4. Estymacje są określane przez Galerię na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.

 

9. PRZEBIEG AUKCJI

 1. Licytacja odbywa się na stronie internetowej pod adresem aukcje.artkomiks.pl. Nad poprawnym przebiegiem aukcji czuwa Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.
 2. Serwis aukcyjny stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli:

przedział cenowy             minimalne postąpienie

do 1 000 zł                            50 zł

1 000 – 5 000 zł                 100 zł

5 000 – 10 000 zł               200 zł

10 000 – 20 000 zł            500 zł

20 000 – 50 000 zł            1000 zł

50 000 – 100 000 zł         2 500 zł

powyżej 100 000 zł         5 000 zł

Oznacza to, że Uczestnik aukcji przystępując do niej może podać wartość swojej oferty nie mniejszą niż wartość przystąpienia dla przedziału cenowego w jakim w danym momencie aukcji znajduje się Przedmiot Aukcji. Wartość przystąpienia podana przez Uczestnika może być wyższa niż zakłada powyższa tabela.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie minimalnych stawek postąpień. W przypadku gdy będą one odbiegały od wyżej wskazanej tabeli powiadomimy o tym Uczestników aukcji.

 1. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność przebiegu aukcji.
 2. Oferta Uczestnika jest wiążąca zaraz po jej akceptacji przez Uczestnika poprzez zatwierdzenie przyciskiem o nazwie Licytuj.
 3. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.
 4. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji.
 5. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej.
 6. Każda oferta na rzecz Przedmiotu aukcji przesłana przez Uczestnika aukcji wydłuża automatycznie czas trwania aukcji danego Przedmiotu o kolejne 2 minuty. Daje to szansę dogrywki przez innych Uczestników aukcji zainteresowanych nabyciem danego Przedmiotu aukcji.
 7. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela.
 8. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą zakończenia czasu trwania aukcji danego Przedmiotu. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 70(2) § 2 Kodeksu cywilnego.

 

10. PLIKI COOKIES

 1. Nasz serwis aukcyjny wykorzystuje mechanizm tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego stronę aukcji i identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania aukcji (np. poprzez zapamiętanie przeglądanych przy wcześniejszej wizycie Przedmiotów aukcji, w tym zdjęć produktów). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak tym samym nie będzie mógł korzystać z funkcji Uczestnika aukcji. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 2. W serwisie aukcyjnym korzystamy także z systemów do zbierania i analizy danych statystycznych, umożliwiających nam poprawianie działania naszych aukcji. Takim systemem jest Google Analytics, udostępniany przez Google, Inc. („Google”).

Google Analytics używa „cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te będą wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu aukcyjnego może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 1. Na stronach naszego serwisu aukcyjnego znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszych stronie oraz w formie funkcjonalności umożliwiającej szybką rejestrację i szybkie logowanie przez konto Facebook.

Kiedy odwiedzasz nasz serwis aukcyjny, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP oraz pod swoim profilem w serwisie Facebook.com odwiedziłeś nasze aukcje. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

 1. W naszym serwisie aukcyjnym istnieje możliwość szybkiej rejestracji oraz szybkiego logowania za pomocą konta serwisu Twitter, należącego do firmy Twitter Inc.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail oraz dane potrzebne w zakresie realizacji zamówienia, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik dobrowolnie go przekazał, w celu wykorzystania go w zakresie podanym przez użytkownika, jak chociażby kontakt w celach informacyjnych. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych sklepowi jest ArtKomiks.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 29, NIP 693-217-76-74, Regon: 36219721000000, KRS 0000569592.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz je usunąć, możesz skontaktować się z administratorem pisząc na adres: artkomiks@gmail.com.

Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, nie odwiedzaj sklepu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez sklep.

 1. Jeżeli tylko przeglądasz ofertę naszego systemu aukcyjnego bez licytowania obiektów z aukcji automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników sklepu, zbierania danych demograficznych i statystycznych, lub do personalizacji zawartości podstron oraz przekazu (reklamy) na serwisach zewnętrznych.
 2. Jeżeli chcesz aktywnie korzystać z naszego systemu aukcyjnego biorąc udział w aukcjach musisz podać swoje dane wymagane do realizacji zamówienia, tj. dane do płatności, dane nabywcy oraz dane do wysyłki wylicytowanych produktów. Możesz też zarejestrować się w naszym systemie aukcyjnym, do czego potrzebne jest podanie hasła oraz Twojego adresu e-mail. Podane przez Ciebie dane – płatności, zamawiającego, do wysyłki oraz logowania – będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z systemu aukcyjnego oraz realizacji zamówień.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z naszą galerią bezpośrednio i podajesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu), dane te będą wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na Twoje pytania oraz realizacji Twoich zamówień i wygranych ofert, w tym kontaktu w zakresie informowania o nowościach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronach naszej galerii są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Co do zasady galeria nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest:

– udostępnienie Twoich danych pracownikom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli sklepu;

– udostępnienie Twoich danych organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy naruszysz regulamin naszego sklepu, naruszasz prawo, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa.

 1. Po zalogowaniu się do systemu aukcyjnego możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane. Usunięcie danych nie powoduje usunięcia danych o zrealizowanych zamówieniach. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 2. Niektóre obszary naszego systemu aukcyjnego mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera i urządzeń mobilnych użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera oraz jego urządzeń mobilnych, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Bazy danych naszego systemu aukcyjnego zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O każdej zmianie polityki prywatności klienci będą poinformowani.

 

12. PŁATNOŚĆ

 1. Do wylicytowanej ceny w szczególnych przypadkach zostanie doliczona opłata z tytułu droit de suite.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. Galeria będzie uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 3. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny.
 4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto Galerii 40 1140 2004 0000 3302 7579 0672 – (w przypadku przelewów), z numerem BIC dla przelewów zagranicznych (BREX PL PW MBK) bądź autoryzacji transakcji (w przypadku zamówień płatnych przez PayPal, kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 5. Podmiotem świadczącym obsługę szybkich płatności online oraz płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.
 7. Jest możliwość dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych odpowiednio: 60 1140 2004 0000 3312 0392 1426 dla USD i 65 1140 2004 0000 3112 0392 1434 Euro.
 8. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Galerii. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Galeria zastrzega sobie prawo przesądowego, w tym za pomocą firm i osób zewnętrznych pracujących w sektorze windykacyjnym, oraz sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.

 

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Galeria uprawniona jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wpłaconej zaliczki.

 

14. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

 1. Przesłanie obiektu na adres wskazany przez Nabywcę następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Galerii. Na terenie Rzeczypospolitej koszt wysyłki ponosi Galeria. Wszelkie koszta wysyłek zagranicznych będą spoczywały na Nabywcy.
 2. Galeria wydaje potwierdzenie dokonania zakupu będące w istocie dokumentem Faktura Vat Marża, podpisane przez biegłego rzeczoznawcę, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.
 3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych (zwykle 2 dni robocze) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. Odpowiedzialność Galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili nadania Przedmiotu Aukcji firmie przewozowej.
 5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty zwrócone przez firmę przewozową do siedziby Galerii oraz obiekty nieodebrane po minięciu 10 dni roboczych od zakończenia danej aukcji, Galeria będzie liczyła składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt. Koszta te nie podlegają negocjacji ani reklamacji.

 

15. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej opatrzona własnoręczny podpisem osoby składającej reklamację.
 4. Galeria ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2018 roku.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.).
 3. Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 ze zm.).
 4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o ewentualne opłaty aukcyjne zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

Pin It on Pinterest

Share This